"KiteShip™ in the News!"


Santa Cruz Sentinel, Saturday, September 26, 1998, pg A-4
[Logo]
© KiteShip